Voorwaarden Bergsportreizen

Reisvoorwaarden Bergsportreizen


Versie 1-7-2018
Bergsportreizen is de handelsnaam van de NKBV-Zomerprogramma B.V.

DefinitiesDeelnemer: Iedere persoon die met Bergsportreizen een Overeenkomst betreffende een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen;
Overeenkomst: De overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden op grond waarvan Bergsportreizen zich jegens de Deelnemer verbindt tot het verschaffen van de Reis.
Reis: Een pakketreis in de zin van de wet of de losse reisdienst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Reisdienst: Personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst, voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW..
Schriftelijk: Op schrift of langs elektronische weg, waaronder per e-mail.
Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden1.1 Pakketreisovereenkomsten
Deze voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten in de zin van de wet en het aanbod daarvan.

1.2 Gekoppelde reisarrangementen
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de reisdiensten die niet met Bergsportreizen zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die reisdienst van toepassing.

1.3 Losse reisdiensten
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op overeenkomsten betreffende losse reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen zoals de overeenkomst tot het verschaffen van de tochtbegeleiding of een cursus. Titel 7a van boek 7 BW betreffende pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is hierop niet van toepassing. Op losse reisdiensten is geen SGR-garantie van toepassing, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod anders is aangegeven.

1.4 Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Deze voorwaarden prevaleren boven het bepaalde in deze reisvoorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud Overeenkomst2.1 NKBV-lidmaatschap
De reizen van Bergsportreizen zijn alleen toegankelijk voor leden van de NKBV.

2.2 Aanbod en aanvaarding
De Overeenkomst komt tot stand door het aanbod van Bergsportreizen en de aanvaarding daarvan door de Deelnemer door middel van een Schriftelijke inschrijving. De mogelijkheid dat de Deelnemer de Overeenkomst herroept na de totstandkoming is uitgesloten.

2.3 Herroeping door Bergsportreizen
Het aanbod van Bergsportreizen is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot de eerstvolgende Werkdag worden herroepen door Bergsportreizen.

2.4 Conceptprogramma en inspanningsplicht
De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website, in de brochure of in andere publicaties van reisaanbiedingen van Bergsportreizen. Alle reisprogramma’s zijn vanwege het bergsportkarakter indicatief van aard (een concept) en behelzen een inspanningsplicht. Het ‘conceptprogramma’ zal worden aangepast aan de relevante werkelijke omstandigheden zoals terreinomstandigheden, weersomstandigheden, conditie en ervaring van de Deelnemers. De bedoelde aanpassingen hebben regelmatig tot gevolg dat routes, doelen, excursies, accommodatie en vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie c.q. het ‘conceptprogramma’ is aangegeven.

2.5 Minderjarigen
Indien de Deelnemer minderjarig is, wordt er na de inschrijving een toestemmingsverklaring toegezonden die door de ouder of degene die het gezag over de minderjarige heeft ondertekend dient te worden. Pas na ontvangst door Bergsportreizen van deze verklaring komt de Overeenkomst definitief tot stand.

2.6 Informatie van derden
Bergsportreizen kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden. De website van Bergsportreizen verwijst naar andere websites door middel van links. Bergsportreizen is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de gepubliceerde informatie op deze websites. De informatie op de gelinkte websites, is geen onderdeel van de Overeenkomst.

2.7 Kennelijke fouten
Kennelijke schrijffouten, drukfouten en/of vergissingen in publicaties of op de website binden Bergsportreizen niet.

2.8 Boeken voor andere Deelnemers
De Deelnemer die namens of ten behoeve van een of meer andere Deelnemers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Deelnemers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De Overeenkomst, de bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en andere communicatie worden enkel verstuurd naar de Deelnemer die de boeking verricht. De Deelnemer die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Deelnemers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Deelnemer die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Deelnemers het artikel Veiligheid & Risico, deze reisvoorwaarden en de andere relevante communicatie te verstrekken. Minderjarigen kunnen niet namens of ten behoeve van andere Deelnemers een Overeenkomst aangaan.

2.9 Ontvangstbevestiging en boekingsbevestiging
Bergsportreizen stuurt na boeking een automatische ontvangstbevestiging per e-mail en onverwijld maar uiterlijk binnen 10 dagen de boekingsbevestiging.

Artikel 3 Betaling3.1 Aanbetaling
Na totstandkoming van de Overeenkomst dient binnen 14 dagen een aanbetaling van 10% van de reissom te zijn voldaan.

Voor de reis “Into the Wild – wintertrekking” geldt een aanbetaling van 30% van de reissom.

3.2 Restantbetaling
Het restant van de reissom moet uiterlijk 56 dagen voor de aanvangsdatum van de Reis zijn voldaan. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 56 dagen voor de aanvangsdatum van de Reis, moet de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de Reis worden voldaan.

3.3 Niet tijdige betaling
De betaling geschiedt niet tijdig indien deze niet is ontvangen door Bergsportreizen voor of op de in de factuur vermelde vervaldatum. Bij niet tijdige betaling is de Deelnemer van rechtswege in verzuim. Bij niet tijdige betaling kan Bergsportreizen, na een laatste schriftelijke sommatie, de Overeenkomst opzeggen. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de Deelnemer van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden. Dit laat andere rechten van Bergsportreizen onverlet.

3.4 Wettelijke rente en incassokosten
Indien de Deelnemer niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is deze ook na opzegging door Bergsportreizen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is de Deelnemer gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Deelnemer vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.

Artikel 4 Reissom4.1 Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aangeboden reissom is inclusief alle bekende onvermijdbare bijkomende kosten, tenzij de kosten niet in de reissom kunnen worden verwerkt of nog niet bekend zijn. In dat geval worden deze kosten of de aard van de kosten duidelijk en nabij de reissom vermeld. Indien de reissom leeftijdsafhankelijk is, is de leeftijd op de eerste dag van de Reis bepalend.

4.2 Aanpassing reissom na de boeking
Bergsportreizen behoudt zich het recht voor om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en/of belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden (zoals toeristenbelasting of klimpermits). Bergsportreizen kan zich in de Overeenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van wijzigingen in toepasselijke wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de Overeenkomst. Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt heeft de Deelnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Deelnemer recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. Tegelijk met de mededeling betreffende een prijsverhoging van meer dan 8% stelt Bergsportreizen de Deelnemer een redelijke termijn waarbinnen de Deelnemer Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst wenst te beëindigen, op straffe van verval van dit recht. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard. Indien het recht op prijsverhoging of prijswijziging is bedongen heeft de Deelnemer in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag wat de Deelnemer op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt wordt een bedrag van 30 euro aan administratiekosten ingehouden.

Artikel 5 Reisduur en reisinformatie5.1 Reisduur en tijdstippen
De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Niet de in de publicatie vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de relevante tijdstippen.

5.2 Voorbehoud wijziging precontractuele informatie
Bergsportreizen behoudt zich het recht voor de voornaamste kenmerken van de reisdiensten, de totaalprijs, de betalingsregeling, het minimumaantal deelnemers dat nodig is om de pakketreis doorgang te laten vinden en de annuleringsregeling voor het sluiten van de overeenkomst te wijzigen. Deze wijzigingen worden kenbaar gemaakt op www.Bergsportreizen bij het specifieke programma.

5.3 Informatie na de boeking
Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt Bergsportreizen de Deelnemer de Overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de Deelnemer en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte informatie.

5.4 Reisinformatie
Ruim voor aanvang (maar uiterlijk 14 dagen voor de startdatum) van de Reis ontvangt de Deelnemer de uitgebreide informatie over de geboekte Reis.

Artikel 6 Reisbescheiden en reisdocumenten6.1 Reisdocumenten
De Deelnemer dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Deelnemer de door Bergsportreizen verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren.

6.2 Gevolgen gemis of afwijking van documenten
Indien de Deelnemer de Reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis en/of afwijkingen van/in documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.

6.3 Toezending reisbescheiden
Tenzij anders vermeld worden de reisbescheiden (tickets, vouchers e.d.) uiterlijk 14 dagen voor vertrek aan de Deelnemer per e-mail toegezonden. De Deelnemer die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan Bergsportreizen te melden.

Artikel 7 Omboeking en wijziging door de Deelnemer7.1 Verzoek omboeking
Tot 56 dagen voor de dag van vertrek kan de Deelnemer om omboeking naar een andere Reis verzoeken. Voor reizen in het Alpengebied kan dit tot 28 dagen voor de dag van vertrek worden verzocht. Omboeking is alleen mogelijk op gelijksoortige reizen en mag niet het karakter van een annulering hebben. Uitstel van de vertrekdatum wordt in de regel beschouwd als annulering.

7.2 Beoordeling door Bergsportreizen
Toewijzing of afwijzing van het verzoek tot omboeking staat ter volledig vrije beoordeling van Bergsportreizen zonder dat zij gehouden is haar beslissing te motiveren.

7.3 Kosten omboeking en wijzigingen
De Deelnemer is de kosten gemoeid met de omboeking of een wijziging verschuldigd. Deze bedragen € 30 per persoon aan administratiekosten, vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten en de eventuele meerkosten die door de omboeking of wijziging zijn ontstaan.


Artikel 8 Indeplaatsstelling door de Deelnemer8.1 Indeplaatsstelling
Een Deelnemer die is verhinderd aan een Reis deel te nemen kan een andere geschikte persoon zijn plaats laten innemen, op de volgende cumulatieve voorwaarden:
a. dat de andere persoon voldoet aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden;
b. dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor het vertrek – althans binnen een redelijke termijn wordt ingediend.
Indien Bergsportreizen van mening is dat de Deelnemer niet voldoet aan alle voorwaarden geeft zij dit onverwijld en gemotiveerd aan bij de Deelnemer. Bergsportreizen is enkel gehouden mee te werken aan de indeplaatsstelling voor zover dit in redelijkheid verlangd kan worden. Indien de voorwaarden van de bij de uitvoering van de Reis betrokken dienstverleners zich verzetten tegen de overdracht zal de overdracht daardoor niet mogelijk zijn.

8.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Deelnemer en de voor de Deelnemer in de plaats gestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Bergsportreizen voor betaling van de op het moment van de indeplaatsstelling openstaande factuur en de extra kosten gemoeid met de indeplaatsstelling.

Artikel 9 Annulering door de Deelnemer9.1 Schriftelijke annulering & annuleringskosten
De Deelnemer kan de Overeenkomst te allen tijde annuleren voor het begin van de Reis. Annulering van de Overeenkomst door de Deelnemer dient Schriftelijk (waaronder per e-mail) te geschieden. De datum waarop het schriftelijke annuleringsbericht wordt ontvangen, is bepalend. Bij annulering is de Deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot 56 dagen voor vertrek: 10% van de reissom;
b. van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom;
c. van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
d. van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom;
e. van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom;
f. van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom;
g. vanaf de dag van vertrek: 100% van de reissom.
Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan geldt in aanvulling op het bovenstaande dat in ieder geval het bedrag van de door de vliegtuigmaatschappij in rekening gebrachte annuleringskosten van het vliegticket als annuleringskosten hebben te gelden. Indien Bergsportreizen of de Deelnemer aantoont dat de reissom minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik lager of hoger uitvallen dan de in dit lid bedoelde annuleringskosten dan zijn deze werkelijke kosten verschuldigd.

9.2 Annulering in verband met onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
De Deelnemer kan de Overeenkomst, zonder annuleringskosten verschuldigd te zijn, beëindigen in verband met onvermijdbare en buitengewone omstandigheden die zich voordoen op de plaats van bestemming of de onmiddellijke omgeving daarvan voor zover die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de Reis. De Deelnemer heeft recht op onverwijlde terugbetaling van de reissom. De Deelnemer heeft geen recht op andere schadevergoeding.

Artikel 10 Wijzigingen door Bergsportreizen vóór aanvang van de Reis10.1 Wijzigingen
Bergsportreizen heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het geen ingrijpende wijzigingen betreft.

10.2 Ingrijpende wijziging of vervangende reis
Bergsportreizen kan, indien zij zich genoodzaakt ziet, een van de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst ingrijpend wijzigen, waaronder het aanbieden van een vervangende reis. De Deelnemer kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van een beëindigingsvergoeding.

10.3 Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens
Indien Bergsportreizen niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de Deelnemer dan kan Bergsportreizen de Reis op dit onderdeel wijzigen. De Deelnemer kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van een beëindigingsvergoeding.

10.4 Prijsverlaging
Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de Reis verminderen, heeft de Deelnemer recht op passende prijsverlaging.

10.5 Termijnstelling
Tegelijk met de mededeling betreffende de wijziging stelt Bergsportreizen de Deelnemer een redelijke termijn waarbinnen de Deelnemer Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst wenst te beëindigen, op straffe van verval van dit recht. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard.

10.6 Kennisgeving
Bij ingrijpende wijzigingen stelt Bergsportreizen de Deelnemer onverwijld op de hoogte van wijzigingen, de redelijke termijn waarbinnen de Deelnemer Bergsportreizen in kennis dient te stellen van zijn besluit, de gevolgen indien de Deelnemer niet tijdig antwoordt en indien aangeboden de inhoud van een vervangende Reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.

10.7 Terugbetaling betaalde reissom
Indien de Deelnemer op grond van dit artikel de Overeenkomst beëindigt, heeft de Deelnemer recht op onverwijlde terugbetaling van alle door of namens de Deelnemer betaalde bedragen.

Artikel 11 Opzegging door Bergsportreizen vóór aanvang van de Reis11.1 Opzegging en schadevergoeding
Bergsportreizen kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de Deelnemer alle voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:
a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Deelnemer van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de Overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.
7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.
48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.
b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
In de bovenstaande gevallen betaalt Bergsportreizen de reeds betaalde bedragen onverwijld terug. De voor de Reis door de Deelnemer reeds gemaakte kosten zoals inentingen, visa, vliegreis, treinreis, aanschaf materiaal, huur accommodatie, etc. worden niet vergoed.

11.2 Beëindiging door toedoen van de Deelnemer
Ingeval de Deelnemer niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Deelnemer onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft Bergsportreizen het recht de Overeenkomst te beëindigen, tenzij dit geen effect heeft op de uitvoering van de Reis. Dit laat andere rechten van Bergsportreizen onverlet.

Artikel 12 Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Reis12.1 Verantwoordelijkheid
Bergsportreizen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze reisdiensten door Bergsportreizen zelf of door een andere reisdienstverlener worden uitgevoerd. Bergsportreizen dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Deelnemer op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de normale omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

12.2 Klachtplicht Deelnemer
De Deelnemer stelt Bergsportreizen onverwijld, rekening houdend met de omstandigheden van het geval, in kennis van een non-conformiteit die hij heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van de in de Overeenkomst opgenomen reisdienst. Indien de Deelnemer niet of niet-tijdig klaagt zal Bergsportreizen hiermee rekening houden bij de toekenning of hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding.

12.3 Verhelpen non-conformiteit door Bergsportreizen
Bergsportreizen draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende reisdiensten.

12.4 Verhelpen non-conformiteit door Deelnemer
Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Deelnemer gestelde redelijke termijn heeft de Deelnemer de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.

12.5 Prijsverlaging en passende schadevergoeding
Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen heeft de Deelnemer recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.

12.6 Alternatieve reisdiensten
Indien een aanzienlijk deel van de Reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal Bergsportreizen een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de Deelnemer. De Deelnemer heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De Deelnemer kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.

12.7 Beëindiging door Deelnemer bij aanzienlijke gevolgen
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de Reis en Bergsportreizen deze niet binnen een door de Deelnemer gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de Deelnemer de Overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding opzeggen.

12.8 Prijsverlaging en Schadevergoeding bij aanzienlijke gevolgen
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft en de Deelnemer beëindigt de Overeenkomst op grond van het voorgaande lid of in het geval de Overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de Deelnemer het recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.

12.9 Repatriëring
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de Reis en Bergsportreizen deze niet binnen een door de Deelnemer gestelde redelijke termijn heeft verholpen, en de Overeenkomst mede het vervoer omvat dan voorziet Bergsportreizen ook in onverwijlde repatriëring van de Deelnemer met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten voor de Deelnemer.

12.10 Voorzien in aanvullend verblijf bij overmacht
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de Deelnemer conform de Overeenkomst, zijn de kosten van accommodatie voor ten hoogste drie overnachtingen per Deelnemer, voor rekening van Bergsportreizen, tenzij in toepasselijke wetten of verdragen anders is bepaald.

Artikel 13 Prijsverlaging en schadevergoeding13.1 Prijsverlaging & toerekening
Indien de Deelnemer recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De Deelnemer heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de Deelnemer.

13.2 Passende schadevergoeding & toerekening
Passende schadevergoeding omvat zowel geleden schade als een vergoeding voor gederfd reisgenot. De Deelnemer heeft in geen geval recht op passende schadevergoeding voor schade die de Deelnemer oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:
a. de Deelnemer;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid14.1 Aansprakelijkheidsuitsluiting
Bergsportreizen sluit iedere aansprakelijkheid voor schade uit tot driemaal de reissom, tenzij de schade is veroorzaakt door dood of letsel van de Deelnemer of door opzettelijk dan wel nalatig handelen van Bergsportreizen.

14.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien Bergsportreizen aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade veroorzaakt door dood of letsel, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele reisdiensten.

14.3 Verzekerd risico
Bergsportreizen is niet aansprakelijkheid voor schade van de Deelnemer die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

14.4 Verjaring
Iedere aanspraak van de Deelnemer op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

14.5 Geen accumulatie van vergoedingen
Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door Bergsportreizen verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door Bergsportreizen of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

Artikel 15 Hulp en bijstand15.1 Verplichte bijstand
Bergsportreizen verleent de Deelnemer onverwijld hulp en bijstand indien de Deelnemer in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Deelnemer te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen

15.2 Kosten
Bergsportreizen brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Deelnemer.

Artikel 16 Verplichtingen van de Deelnemer16.1.a Opvolgen van aanwijzingen
De Deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van Bergsportreizen c.q. leiding (waaronder berggidsen, tochtenleiders en instructeurs) op te volgen. De Deelnemer zal zich onthouden van het op eigen initiatief ondernemen van activiteiten in alpien terrein, zonder toestemming van de leiding.

16.1.b Correct gedrag
De Deelnemer dient zich als een normaal en redelijk handelend Deelnemer te gedragen en dient overlast of hinder te voorkomen.

16.1.c Conditie en Ervaring
De Deelnemer dient te beschikken over de voor de Reis vereiste conditie en ervaring zoals in het reisaanbod is aangegeven. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inschatten van het vereiste niveau. Bergsportreizen kan hier indien gewenst over adviseren, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het advies.

16.1.d Gezondheid
De Deelnemer dient in goede gezondheid te verkeren. De Deelnemer dient zich ervan te vergewissen dat zijn medische toestand het toelaat om aan de Reis deel te nemen. Bij iedere twijfel dient de Deelnemer medisch advies van een arts in te winnen of kan hij zijn situatie en de beoogde Reis aan de medische commissie van de NKBV voorleggen.

16.1.e Adequate uitrusting
De Deelnemer dient de juiste en correct werkende uitrusting bij zich te hebben die aan de huidige standaard voldoet. De benodigde uitrusting wordt voor de Reis gecommuniceerd aan de Deelnemer.

16.2 Uitsluiting deelname
Bergsportreizen c.q. de leiding heeft het recht om een Deelnemer van (verdere) deelname van de Reis of een onderdeel uit te sluiten indien de Deelnemer niet voldoet aan de verplichtingen uit dit artikel indien de Reis hierdoor wordt bemoeilijkt, kan worden bemoeilijkt of de veiligheid niet kan worden gewaarborgd. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

16.3 Aansprakelijkheid Deelnemer
De Deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag of het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die aan hem moet worden toegerekend. De Deelnemer vrijwaart Bergsportreizen van aanspraken van bij de Reis betrokken reisdienstverleners of derden voor schade die door deze Deelnemer is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

16.4 Materiaal in bruikleen
De Deelnemer dient de materialen in bruikleen als een goed houder te behandelen. De Deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door of via Bergsportreizen, haar hulppersonen of de NKBV aan de Deelnemer ter beschikking gestelde materiaal.

16.5 Controle tijdstippen vervoer, Afwijking van reisroute
De Deelnemer dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de leiding te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In dit geval en/of in geval de Deelnemer tijdens de Reis van de reisroute afwijkt of zich aan het toezicht van de leiding onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de Deelnemer. Evenmin kan de Deelnemer in het laatstgenoemde geval aanspraak maken op restitutie van de reissom voor niet genoten onderdelen van de Reis.

16.6 Reisverzekering met bergsportdekking
De Deelnemer is verplicht een volledige dekking verschaffende reisverzekering met bergsportdekking af te sluiten.

Artikel 17 Klachten17.1 Klachten ter plaatse melden
Eventuele klachten over de non-conforme uitvoering van de Overeenkomst dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk duidelijk te worden gemeld bij de leiding en indien van toepassing bij de betrokken dienstverlener. Indien er geen leiding aanwezig is of de klacht niet naar behoren wordt opgelost, dient de Deelnemer op de eerstvolgende mogelijkheid contact op te nemen met Bergsportreizen. Daartoe verstrekt Bergsportreizen voorafgaand aan de Reis een noodnummer.

17.2 Gevolg van het uitblijven van de melding
Op het moment zelf kan er vaak wat aan worden gedaan! Bij klachten die niet op de bovenstaande wijze zijn gemeld wordt er in de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding rekening mee gehouden dat Bergsportreizen niet in de gelegenheid is gesteld de non-conformiteit c.q. de schade te beperken, verhelpen of ter plaatse door de dienstverlener te laten compenseren.

17.3 Klacht niet ter plaatse opgelost
Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de Deelnemer de klacht uiterlijk binnen twee maanden na beëindiging van de Reis of de gebeurtenis waar de klacht uit voortvloeit schriftelijk(waaronder per e-mail) en met redenen omkleed, indienen bij Bergsportreizen. Niet-tijdige indiening van de klacht bij Bergsportreizen leidt tot een verval van recht, tenzij dit in verband met de omstandigheden van het geval onredelijk is.

17.4 Reactie Bergsportreizen
Bergsportreizen is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.ren.

17.5 Klachtopvolging
Iedere aanspraak van de Deelnemer jegens Bergsportreizen vervalt in ieder geval twee jaar na afloop van de Reis. Indien de Reis geen doorgang heeft gevonden vervalt de aanspraak twee jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Artikel 18 Overig18.1 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Deelnemer beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

18.2 Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

18.3 Toepasselijk recht
Op het aanbod, deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen en diensten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien Bergsportreizen de commerciële activiteiten betreffende de overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet in dat land - gedeeltelijk of geheel -worden verricht.

18.4 Bevoegde rechter
De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die samenhangen met deze Overeenkomst, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Voorwaarden Basiskamp Bergsportreizen


Versie 20-3-2019
Bergsportreizen is de handelsnaam van de NKBV-Zomerprogramma B.V.

DefinitiesDeelnemer: de wederpartij en degene die op grond van de overeenkomst het recht heeft deel te nemen aan het basiskamp.
Schriftelijk: Op schrift of langs elektronische weg, waaronder per e-mail.

Artikel 1 Totstandkoming en inhoud overeenkomst1.1 NKBV lidmaatschap
De basiskampen van Bergsportreizen zijn alleen toegankelijk voor leden van de NKBV.

1.2 Aanbod en aanvaarding
De overeenkomst komt tot stand door het aanbod van Bergsportreizen en de aanvaarding daarvan door de Deelnemer door middel van een Schriftelijke inschrijving. De mogelijkheid dat de Deelnemer deze overeenkomst herroept na de totstandkoming is uitgesloten.

1.3 Herroeping door Bergsportreizen
Het aanbod van de Bergsportreizen is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot de eerst volgende werkdag (ma-vr) 17.00 uur worden herroepen door Bergsportreizen.

1.4 Inhoud overeenkomst
Een basiskamp houdt in het tezamen brengen van NKBV-leden die ter plaatse zelfstandig en onder volledige eigen verantwoordelijkheid activiteiten kunnen ondernemen. Het is uitdrukkelijk geen reis. Bergsportreizen levert voor de op de website vermelde prijs de volgende diensten:

Campingreservering
Bergsportreizen maakt een vrijblijvende reservering bij de camping. Er wordt geen verblijfsovereenkomst gesloten met of via Bergsportreizen. Het verblijf wordt ter plaatse met de camping overeengekomen en betaling van het verblijf geschiedt ter plaatse.

Coördinator en kaartmateriaal/gebiedsinformatie
Bergsportreizen stelt een of twee van de Deelnemers van het kamp als coördinator aan. Deze vrijwilligers hebben enkel als taak de groepsvorming en coördinatie van gezamenlijke activiteiten te bevorderen, de uitgifte van kaartmaterialen te reguleren en de kennismakingswandeling te organiseren. De coördinator is uitdrukkelijk geen reisleider.

Welkomstactiviteit
Er wordt, in de regel, een gezamenlijke kennismakingswandeling georganiseerd. De coördinator bepaalt slechts de route van deze wandeling. Deelnemers hebben een eigen verantwoordelijk voor de veiligheid en deelname geschiedt op eigen risico.

1.5 Minimum aantal en maximum aantal Deelnemers
Op de website van Bergsportreizen worden de minimum en maximum aantallen van het betreffende basiskamp gepubliceerd. Bergsportreizen heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het op de website gepubliceerde minimum aantal Deelnemers en de opzegging uiterlijk 28 dagen voor de aanvang wordt verstuurd. In dat geval ontvangt de Deelnemer de aan Bergsportreizen betaalde bedragen retour. De voor het kamp gemaakte kosten zoals vliegreis, treinreis, aanschaf materiaal, etc. worden niet vergoed.

1.6 Informatie
Bergsportreizen stuurt na boeking een automatische ontvangstbevestiging per e-mail en binnen 10 dagen de boekingsbevestiging. Ruim voor aanvang (maar uiterlijk 14 dagen voor de startdatum) stuurt Bergsportreizen uitgebreide informatie over het basiskamp. De deelnemer die niet tijdig de noodzakelijke uitgebreide informatie over het basiskamp heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan Bergsportreizen te melden.

1.7 Minderjarigen
Zelfstandige deelname door minderjarigen is niet mogelijk. Minderjarige Deelnemers dienen te worden begeleid door een meerderjarige Deelnemer. Voor zover de ouder of degene die het gezag over de minderjarige heeft niet zelf de minderjarige begeleidt, dient de ouder of degene die het gezag over de minderjarige heeft na de inschrijving een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Pas na ontvangst door Bergsportreizen van deze verklaring komt de inschrijving definitief tot stand.

1.8 Informatie van derden
Bergsportreizen kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden. De website van Bergsportreizen verwijst naar andere websites door middel van links. Bergsportreizen is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de gepubliceerde informatie op deze websites. De informatie op de gelinkte websites, is geen onderdeel van de overeenkomst.

1.9 Kennelijke fouten
Kennelijke schrijffouten, drukfouten en/of vergissingen in publicaties of op de website binden Bergsportreizen niet.

1.10 Boeken voor andere Deelnemers
De Deelnemer die namens of ten behoeve van een of meer andere Deelnemers een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Deelnemers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur en andere communicatie worden enkel naar de Deelnemer die de boeking heeft verricht verstuurd. De Deelnemer die namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Deelnemers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Deelnemer die namens of ten behoeve van andere Deelnemers boekt, is verplicht de andere Deelnemers deze algemene voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. Minderjarigen kunnen niet namens of ten behoeve van andere Deelnemers een overeenkomst aangaan.


Artikel 2 Deelnamebedrag en betaling2.1 Deelnamebedrag
Het gepubliceerde deelnamebedrag geldt per persoon en omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicaties van Bergsportreizen en deze voorwaarden zijn omschreven. Indien het deelnamebedrag leeftijdsafhankelijk is, is de leeftijd op de dag van aanvang van het basiskamp bepalend.

2.2 Betaling
De Deelnemer die de boeking verricht ontvangt na het aangaan van de overeenkomst binnen 10 dagen de factuur. De Deelnemer dient de factuur binnen 14 dagen doch in ieder geval voor aanvang van het basiskamp volledig te voldoen.

2.3 Niet tijdige betaling
De betaling geschiedt niet tijdig indien deze niet is ontvangen door Bergsportreizen voor of op de in de factuur vermelde vervaldatum. Bij niet tijdige betaling is de boeker/Deelnemer van rechtswege in verzuim. Bij niet tijdige betaling kan Bergsportreizen, na een laatste Schriftelijke sommatie, de overeenkomst opzeggen. Het deelnamebedrag blijft verschuldigd.

2.4 Wettelijke rente en incassokosten
Indien de Deelnemer niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is deze ook na opzegging door Bergsportreizen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is de Deelnemer gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Deelnemer vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde (tot €2500) met een minimum van € 40.

Artikel 3 Annulering, omboeking en wijziging door de Deelnemer3.1 Schriftelijke annulering & annuleringskosten
Annulering van de overeenkomst dient Schriftelijk te geschieden. Bij annulering is de Deelnemer altijd het volledige bedrag verschuldigd.

3.2 Verzoek omboeking
Tot 28 dagen voor de dag van vertrek kan om omboeking naar een ander basiskamp worden verzocht. Omboeking mag niet het karakter van een annulering hebben. Uitstel van de vertrekdatum wordt in de regel beschouwd als annulering.

3.3 Beoordeling door Bergsportreizen
Toewijzing of afwijzing van het verzoek tot omboeking staat ter volledig vrije beoordeling van Bergsportreizen zonder dat zij gehouden is haar beslissing te motiveren.

3.4 Kosten omboeking en wijzigingen
Voor wijzigingen, waaronder een omboeking, met betrekking tot de basiskampen brengt Bergsportreizen € 30 administratiekosten per boeking in rekening.

Artikel 4 Opzegging door Bergsportreizen4.1 Opzegging
Bergsportreizen kan de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en zal in dat geval enkel het betaalde bedrag restitueren. Dit is onder ander het geval indien er geen coördinator voor het basiskamp beschikbaar is vanuit de Deelnemers.

Artikel 5 Eigen verantwoordelijkheid5.1 Eigen risico
Alle activiteiten geschieden op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. Bergsportreizen c.q. de coördinatoren zullen geenszins toezicht houden en zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van Deelnemers. In het bijzonder is Bergsportreizen niet verantwoordelijk voor de tocht- en activiteitenkeuze en de uitvoering daarvan.

5.2 Kennismakingswandeling
Deelname aan de kennismakingswandeling geschiedt op eigen risico. Ondanks dat de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij de tochtkeuze geschiedt de wandeling in alpiene terrein, hetgeen meebrengt dat men rekening dient te houden met een onvermijdbaar restrisico dat volgt uit alpiene gevaren zoals weersomslag, steenslag, etc..

5.3 Reisverzekering met bergsportdekking
De Deelnemer is verplicht een volledige dekking verschaffende reisverzekering met bergsportdekking af te sluiten

5.4 Aansprakelijkheidsuitsluiting
Bergsportreizen sluit iedere aansprakelijkheid voor schade uit, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Bergsportreizen of uitsluiting van de aansprakelijkheid anderszins in strijd is met dwingend recht of jegens een consument onredelijk bezwarend is in de zin van artikel 6:233 BW. In het geval dat Bergsportreizen toch aansprakelijk kan worden gesteld, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering dekt en uitkeert.

5.5 Verzekerd risico
Bergsportreizen is niet aansprakelijkheid voor schade van de Deelnemer die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

5.6 Verjaring
Iedere aanspraak van de Deelnemer op vergoeding van schade verjaart één jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, tenzij de Deelnemer niet met de schade bekend kon zijn of behoorde te zijn.

Artikel 6 Overig6.1 Geen SGR
De basiskampen vallen niet onder de garantieregeling van de SGR.

6.2 Klachten
Bij klachten over de dienstverlening van Bergsportreizen kan je mailen naar info@bergsportreizen.

6.3 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Deelnemer beroepen op de bepalingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

6.4 Toepasselijk recht
Op het aanbod, deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen en diensten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien Bergsportreizen de commerciële activiteiten betreffende de overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet in dat land - gedeeltelijk of geheel -worden verricht.

6.5 Bevoegde rechter
De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die samenhangen met deze overeenkomst, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Voorwaarden Workshops zonder overnachting Bergsportreizen


Versie 20-3-2019
(Nb: workshops met overeengekomen overnachting zijn reizen waarop enkel de reisvoorwaarden van toepassing zijn)

Bergsportreizen is de handelsnaam van de NKBV-Zomerprogramma B.V.

DefinitiesDeelnemer: de wederpartij en degene die op grond van de overeenkomst het recht heeft deel te nemen aan de workshop.
Schriftelijk: Op schrift of langs elektronische weg, waaronder per e-mail.

Artikel 1 Totstandkoming en inhoud overeenkomst1.1 NKBV lidmaatschap
De workshops van Bergsportreizen zijn alleen toegankelijk voor leden van de NKBV.

1.2 Aanbod en aanvaarding
De overeenkomst komt tot stand door het aanbod van Bergsportreizen en de aanvaarding daarvan door de Deelnemer door middel van een Schriftelijke inschrijving. De mogelijkheid dat de Deelnemer deze overeenkomst herroept na de totstandkoming is uitgesloten.

1.3 Herroeping door Bergsportreizen
Het aanbod van de Bergsportreizen is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot de eerst volgende werkdag (ma-vr) 17.00 uur worden herroepen door Bergsportreizen.

1.4 Minimum aantal en maximum aantal Deelnemers
Op de website van Bergsportreizen worden de minimum en maximum aantallen van de betreffende workshop gepubliceerd. Bergsportreizen heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het op de website gepubliceerde minimum aantal Deelnemers en de opzegging uiterlijk 10 dagen voor de aanvang wordt verstuurd. In dat geval ontvangt de Deelnemer de aan Bergsportreizen betaalde bedragen retour. De voor de workshop gemaakte kosten zoals aanschaf materiaal, etc. worden niet vergoed.

1.5 Informatie
Bergsportreizen stuurt na boeking een automatische ontvangstbevestiging per e-mail en binnen 10 dagen de boekingsbevestiging. Ruim voor aanvang (maar uiterlijk 7 dagen voor de startdatum) stuurt Bergsportreizen nadere informatie over de workshop. De deelnemer die niet tijdig de nadere informatie over de workshop heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor de start van de workshop aan Bergsportreizen te melden.

1.6 Minderjarigen
Zelfstandige deelname door minderjarigen is niet mogelijk. Minderjarige Deelnemers dienen te worden begeleid door een meerderjarige Deelnemer. Voor zover de ouder of degene die het gezag over de minderjarige heeft niet zelf de minderjarige begeleidt, dient de ouder of degene die het gezag over de minderjarige heeft na de inschrijving een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Pas na ontvangst door Bergsportreizen van deze verklaring komt de inschrijving definitief tot stand.

1.7 Informatie van derden
Bergsportreizen kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden. De website van Bergsportreizen verwijst naar andere websites door middel van links. Bergsportreizen is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de gepubliceerde informatie op deze websites. De informatie op de gelinkte websites, is geen onderdeel van de overeenkomst.

1.8 Kennelijke fouten
Kennelijke schrijffouten, drukfouten en/of vergissingen in publicaties of op de website binden Bergsportreizen niet.

1.9 Boeken voor andere Deelnemers
De Deelnemer die namens of ten behoeve van een of meer andere Deelnemers een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Deelnemers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur en andere communicatie worden enkel naar de Deelnemer die de boeking heeft verricht verstuurd. De Deelnemer die namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Deelnemers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst, bij de aanmelding kenbaar te maken. De Deelnemer die namens of ten behoeve van andere Deelnemers boekt, is verplicht die Deelnemers het artikel Veiligheid & Risico, deze algemene voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. Minderjarigen kunnen niet namens of ten behoeve van andere Deelnemers een overeenkomst aangaan.

Artikel 2 Deelnamebedrag en betaling2.1 Deelnamebedrag
Het gepubliceerde deelnamebedrag geldt per persoon en omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicaties van Bergsportreizen en deze voorwaarden zijn omschreven. Indien het deelnamebedrag leeftijdsafhankelijk is, is de leeftijd op de dag van aanvang van de workshop bepalend.

2.2 Betaling
De Deelnemer die de boeking verricht ontvangt na het aangaan van de overeenkomst binnen 10 dagen de factuur. De Deelnemer dient de factuur binnen 14 dagen doch in ieder geval voor aanvang van de workshop volledig te voldoen.

2.3 Niet tijdige betaling
De betaling geschiedt niet tijdig indien deze niet is ontvangen door Bergsportreizen voor of op de in de factuur vermelde vervaldatum. Bij niet tijdige betaling is de Deelnemer van rechtswege in verzuim. Bij niet tijdige betaling kan Bergsportreizen, na een laatste Schriftelijke sommatie, de overeenkomst opzeggen. Het deelnamebedrag blijft verschuldigd.

2.4 Wettelijke rente en incassokosten
Indien de Deelnemer niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is deze ook na opzegging door Bergsportreizen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is de Deelnemer gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Deelnemer vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde (tot €2500) met een minimum van € 40.

Artikel 3 Annulering, omboeking en wijziging door de Deelnemer3.1 Schriftelijke annulering & annuleringskosten
Annulering van de overeenkomst dient Schriftelijk te geschieden. Bij annulering is de Deelnemer altijd het volledige bedrag verschuldigd.

3.2 Verzoek omboeking
Tot 10 dagen voor de aanvang kan om omboeking naar een andere workshop worden verzocht. Omboeking mag niet het karakter van een annulering hebben. Uitstel van de datum wordt in de regel beschouwd als annulering.

3.3 Beoordeling door Bergsportreizen
Toewijzing of afwijzing van het verzoek tot omboeking staat ter volledig vrije beoordeling van Bergsportreizen zonder dat zij gehouden is haar beslissing te motiveren.

3.4 Kosten omboeking en wijzigingen
Voor wijzigingen, waaronder een omboeking, met betrekking tot de workshops brengt Bergsportreizen € 15 administratiekosten per boeking in rekening.

Artikel 4 Opzegging door Bergsportreizen4.1 Opzegging
Bergsportreizen kan de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en zal in dat geval enkel het betaalde bedrag restitueren. Dit is onder andere het geval indien voor de workshop onvoldoende bekwame vrijwilligers beschikbaar zijn om de workshop te geven/begeleiden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid van bergsportreizen5.1 Eigen risico
Deelname aan de workshops geschiedt op eigen risico. Ondanks dat de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij de opzet en uitvoering van de workshops blijft door het bijzondere karakter van de klim- en bergsport een verhoogd risico op ongevallen en letsel aanwezig.

5.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting
Bergsportreizen sluit iedere aansprakelijkheid voor schade uit, tenzij en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Bergsportreizen of uitsluiting van de aansprakelijkheid anderszins in strijd is met dwingend recht of jegens een consument onredelijk bezwarend is in de zin van artikel 6:233 BW. In het geval dat Bergsportreizen toch aansprakelijk kan worden gesteld, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering dekt en uitkeert.

5.3 Verzekerd risico
Bergsportreizen is niet aansprakelijkheid voor schade van de Deelnemer die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

5.4 Verjaring
Iedere aanspraak van de Deelnemer op vergoeding van schade verjaart één jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, tenzij de Deelnemer niet met de schade bekend kon zijn of behoorde te zijn.

Artikel 6 Verplichtingen van de Deelnemer6.1.a Opvolgen van aanwijzingen
De Deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de workshop van Bergsportreizen c.q. leiding (waaronder berggidsen, tochtenleiders en instructeurs) op te volgen. De Deelnemer zal zich onthouden van het op eigen initiatief ondernemen van activiteiten, zonder toestemming van de leiding.

6.1.b Correct gedrag
De Deelnemer dient zich als een normaal en redelijk handelend Deelnemer te gedragen en dient overlast of hinder te voorkomen.

6.1.c Conditie en ervaring
De Deelnemer dient te beschikken over de voor de workshop vereiste conditie en ervaring zoals in het aanbod is aangegeven. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inschatten van het vereiste niveau. Bergsportreizen kan hier indien gewenst over adviseren, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het advies.

6.1.d Gezondheid
De Deelnemer dient in goede gezondheid te verkeren. De Deelnemer dient zich ervan te vergewissen dat zijn medische toestand het toelaat om aan de workshop deel te nemen. Bij iedere twijfel dient de Deelnemer medisch advies van een arts in te winnen. Bij twijfel kan je arts contact opnemen met de medische commissie van de NKBV: medisch@nkbv.nl

6.1.e Adequate uitrusting
De Deelnemer dient de juiste en correct werkende uitrusting bij zich te hebben die aan de huidige standaard voldoet. De benodigde uitrusting wordt voor de workshop gecommuniceerd aan de Deelnemer.

6.2 Uitsluiting deelname
Bergsportreizen c.q. de leiding heeft het recht om een Deelnemer van (verdere) deelname of een onderdeel uit te sluiten indien de Deelnemer niet voldoet aan de verplichtingen in dit artikel indien de workshop hierdoor wordt bemoeilijkt, kan worden bemoeilijkt of de veiligheid niet kan worden gewaarborgd. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

6.3 Aansprakelijkheid Deelnemer
De Deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag of door het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die aan hem moet worden toegerekend. De Deelnemer vrijwaart Bergsportreizen van aanspraken van bij de Reis betrokken reisdienstverleners of derden voor schade die door deze Deelnemer is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

6.4 Materiaal in bruikleen
De Deelnemer dient de materialen in bruikleen als een goed houder te behandelen. De Deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door of via Bergsportreizen, haar hulppersonen of de NKBV aan de Deelnemer ter beschikking gestelde materiaal.

6.5 Verzekering met bergsportdekking
De Deelnemer is verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering met bergsportdekking af te sluiten.

Artikel 7 Overig7.1 Geen SGR
De workshops vallen niet onder de garantieregeling van de SGR.

7.2 Klachten
Klachten dienen te worden gemeld bij de leiding van de workshop zodat er direct iets aan gedaan kan worden. Is de klacht niet adequaat afgehandeld dan kan je per e-mail (info@bergsportreizen.nl) contact opnemen met Bergsportreizen.

7.3 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Deelnemer beroepen op de bepalingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

7.4 Toepasselijk recht
Op het aanbod, deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen en diensten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien Bergsportreizen de commerciële activiteiten betreffende de overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet in dat land - gedeeltelijk of geheel -worden verricht.

7.5 Bevoegde rechter
De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die samenhangen met deze overeenkomst, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.